Zasady debaty oksfordzkiej
materiał opracowany przez Klub Debat Oksfordzkich

1. Debatę organizuje i prowadzi Marszałek. Jest on osobą bezstronną.
2. Marszałka wspiera Sekretarz. Informuje o czasie, który pozostał mówcom na wypowiedź oraz prowadzi dokumentację debaty.
3. W debacie występuje ośmiu głównych mówców: czterech po stronie propozycji (osoby opowiadające się za tezą) oraz czterech po stronie opozycji (osoby opowiadające się przeciwko tezie).
4. Uczestnicy debaty zajmują miejsca zgodnie z zasadami:
- po prawicy Marszałka zasiadają członkowie propozycji,
- po lewicy Marszałka zasiadają członkowie opozycji,
- miejsca najbliżej Marszałka zarezerwowane są dla pierwszych mówców.
5. Mówcy propozycji i opozycji występują na przemian. Pierwszy występuje mówca propozycji.
6. Każdy mówca musi rozpocząć wystąpienie słowami „Panie Marszałku”, chyba że jest to pytanie albo informacja.
7. Uczestnicy debaty muszą zwracać się do siebie używając formy „Pan/Pani”.
8. Pierwsi mówcy każdej ze stron mają na swoje wystąpienie 5 minut, wszyscy kolejni po 4 minuty.
9. Mówcy muszą ściśle przestrzegać czasu swojego wystąpienia.
10. Osoby z publiczności mają prawo zgłaszać pytania poprzez uniesienie ręki w górę i wypowiedzenie słowa „pytanie” między pierwszą, a ostatnią minutą wystąpienia danego mówcy. Nie powinno ono być dłuższe niż 3 zdania. Mówca może przyjąć bądź odrzucić pytanie. Mówca i Marszałek mogą przerwać pytanie w dowolnej chwili.
11. Osoby z publiczności mają prawo zgłaszać informacje poprzez uniesienie ręki w górę i wypowiedzenie słowa „informacja” między pierwszą, a ostatnią minutą wystąpienia danego mówcy. Nie powinna być ona dłuższa niż 3 zdania. Mówca musi przyjąć informację. Marszałek może przerwać informację w dowolnej chwili.
12. Po wystąpieniach głównych mówców każdy obecny na sali ma prawo wziąć udział w debacie. Mówcy zabierają głos na zmianę po stronie propozycji i opozycji, zajmując miejsca przy pulpicie po odpowiedniej ze stron. Na swoje wypowiedzi mają minutę. Rozpoczyna mówca broniący tezy. Debata trwa do czasu, kiedy wyczerpie się ilość chętnych do zabrania głosu po danej stronie, bądź kiedy Marszałek zadecyduje o jej końcu.
13. Mówców podczas debaty obowiązuje strój oficjalny.
14. Marszałek ucisza salę, gdy wymaga tego sytuacja. W wyjątkowych przypadkach Marszałek ma prawo wyprosić konkretne osoby z sali, bądź zakończyć debatę.
15. Po debacie następuje głosowanie, w którym wszyscy obecni mogą wypowiedzieć się po jednej ze stron oraz zagłosować na najlepszego mówcę debaty. O sposobie głosowania informuje Marszałek.  

Do pobrania: Zasady debaty oksfordzkiej